INSCRIE-TE ACUM!

INSCRIERE MASTER FABIZ

Graficul desfăşurării concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2017-2018

 

 1. Înscrieri 24-26 iulie, între orele 8:00-16:00
 2. Afişarea programării examenului de competenţă lingvistică pentru programele de masterat cu predare în limbi străine 26 iulie
 3. Susţinerea examenului de competenţă lingvistică pentru programele de masterat cu predare în limbi străine şi afişarea rezultatelor sale 27 iulie
 4. Afişarea repartizării pe săli pentru susţinerea testului-grilă 27 iulie
 5. Susţinerea testului-grilă şi afişarea rezultatelor 28 iulie, Seria I şi Seria II
 6. Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la testul grilă, 29 iulie între orele 08:00-12:00
 7. Afişarea listei candidaţilor repartizaţi pe locuri finanţate de la buget şi taxă 31 iulie
 8. Depunerea diplomelor de bacalaureat în original şi a diplomelor de licenţă / adeverinţelor de absolvire (pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiunea 2016), în original, plata a ½ din taxa anuală de şcolarizare, depunerea cererilor de renunţare, restituirea, la cerere, a dosarelor 01-02 august (între orele 09:00-16:00)
 9. Afişarea listelor candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget şi taxă, cât şi a celor respinşi, pe programe 03 august
 10. Înmatricularea în anul I şi semnarea contractelor de studii Prima săptămână a anului universitar 2017-2018
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

(1) Admiterea la studiile universitare de masterat se face în două modalităţi distincte: I – pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget şi II – pentru ocuparea locurilor cu taxă.

(2) Desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget presupune:

a) înscrierea;
b) susţinerea interviului de competenţă lingvistică de către candidaţii care s-au înscris la programe cu predare într-o limbă străină
c) susţinerea testului-grilă pe baza unei tematici şi bibliografii
d) afişarea listelor candidaţilor repartizaţi pe locuri finanţate de la buget;
e) confirmarea admiterii pe locuri finanţate de la buget, prin depunerea originalelor diplomei de bacalaureat şi diplomei de licenţă/adeverinţei de absolvire (pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiunea 2016);
f) afişarea listelor candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget.

(3) Desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat pentru ocuparea locurilor cu taxă presupune:

a) înscrierea;
b) susţinerea interviului de competenţă lingvistică de către candidaţii care s-au înscris la programe cu predare într-o limbă străină;
c) afişarea listelor candidaţilor repartizaţi la taxă;
d) confirmarea locului la taxă prin plata a ½ din taxa anuală de studii;
e) afişarea listelor candidaţilor admişi la taxă.

(4) Candidaţii care au optat pentru forma de finanţare de la buget concurează implicit şi pe locurile cu taxă.

(5) Rezultatele obţinute la testul-grilă pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget nu se iau în calcul la concursul pentru ocuparea locurilor cu taxă.

PUBLICAREA INFORMATIILOR PRIVIND INSCRIEREA

(1) Comisiile de admitere ale facultăţilor vor preciza data şi ora afişării rezultatelor.

(2) Comisia Centrală de admitere a ASE va afişa, pe toată durata efectuării înscrierilor, numărul candidaţilor înscrişi zilnic.

Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza cărţii de identitate, la Comisia de admitere a facultăţii cu respectarea următoarelor condiţii:

(1) Candidaţii care au absolvit programele de licenţă la Academia de Studii Economice din Bucureşti, promoţia 2016, se înscriu pe baza informaţiilor din Baza de date a ASE şi vor prezenta un dosar plic (pe care vor înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon), care va conţine:

a) copia legalizată a certificatului de naştere,
b) copia cărţii de identitate,
c) declaraţie pe propria răspundere, completată în momentul înscrierii în sistemul informatic, prin care candidatul se angajează că nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor, că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora, şi că nu a fost exmatriculat din ASE,
d) două fotografii ¾
e) adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de o altă unitate autorizată, care să ateste că este apt pentru a urma facultatea la care solicită înscrierea;
f) bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere;

(2) Candidaţii, alţii decât cei de la art. 21. pct. 1), vor prezenta câte un dosar plic, pe care vor înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon, conţinând următoarele documente:

a) diploma de licenţă (sau echivalentă), în original sau copie legalizată (pentru absolvenţii promoţiei 2016, adeverinţă de absolvire cu examen de licenţă, cu precizarea mediilor aritmetice ale anilor de studii, a mediei examenului de licenţă şi a celorlalte informaţii prevăzute de Regulamentul privind regimul actelor de studii în învăţământul superior, aprobat prin OMEN nr. 657/2014). Pentru absolvenţii programelor de studii urmate în străinătate, diploma de licenţă/adeverinţa de absolvire va fi însoţită de atestatul de recunoaştere emis de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice – CNRED şi dosarul de înscriere va fi vizat de Direcţia de Relaţii Internaţionale ASE;
b) foaia matricolă sau suplimentul la diplomă de la programul de licenţă, în original sau în copie legalizată (cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2016);
c) diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia), în original sau în copie legalizată;
d) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de o altă unitate autorizată, care să ateste că este apt pentru a urma facultatea la care solicită înscrierea;
e) copia legalizată a certificatului de naştere;
f) copia legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
g) copia cărţii de identitate;
h) declaraţie pe propria răspundere, completată în momentul înscrierii în sistemul informatic, prin care candidatul declară că nu a fost exmatriculat din ASE şi se angajează că nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor, că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora;
i) două fotografii ¾;
j) bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere;
k) alte documente, pentru programele de masterat cu condiţii speciale de admitere. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

(3) Candidatul primeşte o fişă de înscriere listată de la calculator, cu datele personale, ordinea opţiunilor privind programele de masterat din cadrul unui domeniu şi alte date necesare în timpul concursului de admitere şi la înmatricularea în anul I. După verificarea corectitudinii datelor, fişa de înscriere este semnată de candidat. Un exemplar rămâne la dosar, iar pe al doilea îl primeşte candidatul, împreună cu legitimaţia de concurs dacă a optat pentru locurile finanţate de la buget; în cazul în care a optat pentru locurile cu taxă, va primi doar fişa de înscriere.

(4) La înscriere, se precizează opţiunile pentru programele de masterat, în cadrul domeniului ales, şi opţiunea pentru susţinerea testului-grilă pentru a candida pe locurile finanţate de la buget.

(5) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

(6) Detalii despre concursul de admitere pentru candidaţii cetăţeni ai altor ţări ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene se prezintă în Anexa F, iar pentru cetăţenii din afara Uniunii Europene se prezintă în Anexa G a metodologiei ASE.

(7) Înscrierea candidaţilor se face pe baza datelor din certificatul de naştere, respectiv numele, iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) şi prenumele candidatului.

DESFASURAREA PROBEI SCRISE DE CONCURS

pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget:

(1) Comisiile de admitere ale facultăţilor vor afişa, clasic şi electronic pe www.ase.ro, listele nominale ale candidaţilor înscrişi pentru locurile finanţate de la buget, ordonaţi alfabetic, şi programul desfăşurării probei scrise de concurs, indicându-se data şi ora începerii probei şi repartizarea candidaţilor în săli.

(2) Candidaţii au obligaţia să verifice exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi să sesizeze comisiilor de admitere ale facultăţilor eventualele neconcordanţe cu datele reale. (3) Proba scrisă de concurs se desfăşoară sub forma testului-grilă, pe o durată de 2½ ore, şi cuprinde întrebări din tematica prevăzută în Anexa D a prezentei metodologii, având în vedere următoarele precizări:

a) Candidaţii care optează numai pentru programe organizate în limbă română vor susţine testul grilă în limba română;
b) Candidaţii care optează numai pentru programe organizate în limbă străină vor susţine testul grilă în limba străină în care vor fi desfăşurate programele de studii respective;
c) Candidaţii care optează pentru programe organizate în limba engleză şi pentru programe organizate în limba română vor susţine două teste grilă (unul în limba engleză şi unul în limba română).

(4) La intrarea în sala unde se susţine proba scrisă, candidaţii prezintă cartea de identitate şi legitimaţia de concurs. Pe parcursul desfăşurării probei scrise, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate şi legitimaţia de concurs. Este interzisă intrarea în sală cu telefoane mobile, calculatoare, agende electronice, cărţi sau alte materiale şi aparatură.

(5) Accesul candidaţilor în sălile în care se susţine proba scrisă se face cu cel puţin o oră înaintea începerii acesteia. În sală se procedează la verificarea identităţii candidaţilor, se consemnează prezenţa acestora în lista nominală, se distribuie candidaţilor materialele de concurs şi se prezintă modul de completare a acestora.

(6) Pentru susţinerea probei scrise, candidatul primeşte: teza-grilă şi caietul de examen (care conţine formularul de autocontrol, setul cu întrebări şi ciornele). Formularul de autocontrol va fi păstrat de către candidat la predarea caietului de examen, pentru a se putea autoevalua după afişarea baremurilor.

(7) Candidaţii care nu vor fi prezenţi în sală la momentul distribuirii caietului de examen pierd dreptul de a susţine proba scrisă.

(8) După distribuirea caietului de examen, candidaţii nu pot părăsi temporar sala, indiferent de motiv.

(9) Întrebările din testul-grilă sunt cu răspuns unic.

(10)Răspunsurile se consemnează pe tezele-grilă. Pe ele se scrie cu pastă normală (fără gel) de culoare albastru închis sau negru; nerespectarea acestei condiţii duce la anularea tezei, pe răspunderea candidatului. Pe teza-grilă nu se admit semne distinctive, existenţa acestora conducând la anularea concursului. De asemenea, nu se admit ştersături sau răspunsuri multiple la o întrebare şi nici modificări cu pastă corectoare. Aceste greşeli anulează răspunsul la întrebarea respectivă.

(11)Marcarea răspunsului corect se face numai prin umplerea completă a cerculeţului din grilă, fără a depăşi circumferinţa acestuia. Orice alt mod de marcare duce la anularea răspunsului. În cazul în care nu se cunoaşte răspunsul sau s-a greşit şi nu mai este timpul necesar completării altei teze-grilă, se anulează rândul corespunzător cu o linie orizontală.

(12)Se sancţionează cu excluderea din concursul de admitere (inclusiv de la taxă), de la toate programele pentru care s-a optat, frauda sau tentativa de fraudă, inclusiv discuţia cu alţi candidaţi.

(13)Comisiile de admitere pe facultăţi vor afişa, clasic şi electronic pe www.ase.ro, baremurile de corectare în termen de maximum şase ore de la finalizarea probei scrise.

Verificarea răspunsurilor la tezele-grilă se face prin scanare. Verificările şi interpretările umane (manuale) sunt strict interzise. Punctajul general minimum necesar pentru a fi declarat admis este 50 (echivalentul notei 5,00). Art. 24 Evaluarea candidaţilor pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget:

(1) Calculul punctajului şi ierarhizarea candidaţilor pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget: – punctajul (P) maxim este 100, obţinut exclusiv pe baza rezultatelor de la testul-grilă, din care 10 puncte sunt din oficiu; – transformarea punctajului general în medie (M) se face pe baza relaţiei: M=P/10. Media va fi trunchiată la două zecimale.

(2) În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu punctaj general egal cu cel al ultimului loc repartizat pe locurile finanţate de la buget, aceştia sunt departajaţi aplicându-se drept criterii: – media examenului de licenţă; – media anilor de studii universitare de licenţă. Dacă aceste criterii nu sunt suficiente, comisia de admitere a facultăţii poate organiza interviu de selecţie.

EVALUAREA CANDIDATILOR

Pentru ocuparea locurilor de la taxă se face pe baza mediei examenului de licenţă.

În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu punctaj general egal cu cel al ultimului loc repartizat la taxă, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

 • media anilor de studii universitare de licenţă;
 • interviu de selecţie organizat de comisia de admitere a facultăţii.

Rezultatele vor fi afişate clasic şi electronic, pe www.ase.ro, pe următoarele categorii de liste:

 • lista candidaţilor repartizaţi pe locurile finanţate de la buget, pe fiecare program de masterat, în ordinea opţiunilor, cât şi în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la testul-grilă;
 • lista candidaţilor repartizaţi la taxă, pe fiecare program de masterat, în ordinea opţiunilor, cât şi în ordinea descrescătoare a mediei examenului de licenţă; – lista candidaţilor aflaţi în aşteptare;
 • lista candidaţilor respinşi. În cadrul domeniului, un candidat va fi admis la un singur program şi la o singură formă de finanţare, indiferent de numărul opţiunilor sale.
CONFIRMAREA REZULTATELOR ADMITERII

(1) Confirmarea rezultatelor admiterise face prin depunerea diplomelor de bacalaureat şi a diplomelor de licenţă în original şi/sau plata a jumătate din taxa anuală de şcolarizare conform graficului, după cum urmează:

 • Depun diplomele de bacalaureat şi diplomele de licenţă/adeverinţele de absolvire (pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor în 2016), în original, candidaţii care vor să fie admişi pe locuri finanţate de la buget, inclusiv cei repartizaţi la taxă sau cei care sunt în aşteptare, dacă au optat pentru forma de finanţare de la buget (inclusiv candidaţii care au absolvit un program de studii universitare de licenţă organizat în ASE în iulie 2016).
 • Plătesc jumătate din taxa anuală de şcolarizare candidaţii care vor să concureze la taxă, inclusiv cei repartizaţi la buget sau cei care sunt în aşteptare, dacă au optat pentru forma de finanţare cu taxă.
 • Depun diplomele de bacalaureat şi diplomele de licenţă/adeverinţele de absolvire (pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor în 2016), în original şi vor plăti jumătate din taxa anuală de şcolarizare candidaţii care doresc să candideze fie pe locurile finanţate de la buget, fie la taxă, inclusiv cei aflaţi în aşteptare, dacă au optat pentru ambele forme de finanţare. În toate situaţiile, opţiunile iniţiale se păstrează. Candidaţii care nu depun diplomele de bacalaureat şi diplomele de licenţă / adeverinţele de absolvire (pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor în 2016), în original şi nici nu plătesc jumătate din taxa anuală de şcolarizare sunt eliminaţi din concurs. După această etapă un candidat poate fi declarat admis la un program de studii care, de regulă, a reprezentat o opţiune prioritară faţă de cea la care a fost repartizat în prima etapă de afişare.

(2) Diplomele de bacalaureat şi diplomele de licenţă / adeverinţele de absolvire (pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor în 2016), în original, se depun la comisia facultăţii la care s-a făcut înscrierea, iar jumătate din taxa anuală de şcolarizare se plăteşte la casieriile ASE. Ambele activităţi sunt asistate de calculator, cu actualizări corespunzătoare în baza de date, candidatul primind confirmări listate automat. Plata a jumătate din taxa anuală de şcolarizare se consemnează automat în baza de date şi chitanţa corespunzătoare rămâne la candidat, fără a fi necesară comunicarea plăţii către facultăţi.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS

I. TEMATICA DE CONCURS – COD AA1 (masterate în limba engleză)
 1. Management and managers Business management [1] pg. 9-34
 2. The business environment Business management [1] pg. 52-72
 3. Planning Business management [1] pg. 93-112
 4. Decision making Business management [1] pg.114-134
 5. Organizational design Business management [1] pg.151-168
 6. Organizational culture Business management [1] pg.188-200
 7. Leadership Business management [1] pg. 231-255
 8. Motivation Business management [1] pg. 256-272
 9. Organizational purpose,vision and mission Business management [2] pg. 5-40
 10. Internal and external analysis Business management [2] Pg. 60-122

 

Bibliografie

 1. Brătianu, C., Mândruleanu, A., Vasilache, S. & Dumitru, I. (2011). Business management. Editura Universitară Bucureşti.
 2. Witcher B.J&Chau V. S. (2014),Strategic Management: Principles and Practice, second edition, South-Western,Cengage Learning
II. TEMATICA DE CONCURS – COD AA2 (masterate în limba franceză)
 1. Portrait du dirigeant efficace Management des affaires [2] pg. 183-194
 2. Diriger une entreprise dans le contexte de la mondialisation Management des affaires [2] pg. 195-218
 3. Les différents rôles des leaders Management des affaires [2] pg. 219-240
 4. Le management intercultureldéfis aussi bien pour l’enseignant que pour le milieu des affaires Management des affaires [1] pg. 21-48
 5. Culture normative et régulation du comportement économique Management des affaires [1] pg. 49-79
 6. Le rôle du leader dans le développement des affaires Management des affaires [1] pg. 80-104
 7. De l’avantage concurrentiel à l’avantage différentiel. Pour un nouveau modèle de management stratégique Management des affaires [1] pg. 105-135
 8. L’analyse structurelle des secteurs Management des affaires [1] pg. 3-36
 9. Les grandes catégories de stratégie face à la concurrence Management des affaires [1] pg. 37-51
 10. Un cadre d’analyse de la concurrence Management des affaires [1] pg.52-82
 11. Les manoeuvres face à la concurrence Management des affaires [1] pg. 97-118

Bibliografie

 1. Deaconu Alecxandrina (coord.) – Management des affaires pour les filières fracophones, Editura ASE, 2015, pg. 21-135
 2. Kets de Vries Manfred – La face cachée du leadership, Pearson Education France, Paris, 2007, pg. 183-240
 3. Porter Michael – Choix stratégique et Concurrence, Economica, 1982, pg. 3-82, pg.97- 118.
III. TEMATICA DE CONCURS – COD AA3 (masterate în limba germană)
 1. Grundkonzepte der Unternehmensfuehrung Unternehmensfuehrung [2] pg. 19-40
 2. Methoden der Analyse der externen und internen Unternehmensumwelt Unternehmensfuehrung [1] pg. 87-162
 3. Vision, Mission und Unternehmensziele Unternehmensfuehrung [3] pg. 40-53
 4. Unternehmensplanung Unternehmensfuehrung [1] pg. 348- 358
 5. Unternehmensstrategien Unternehmensfuehrung [1] pg. 194- 245
 6. Organisationskultur Unternehmensfuehrung [2] pg. 76-92
 7. Opportunitaeten, Ideen und Business Modelle Unternehmensfuehrung [3] [4] pg. 56-67 pg. 30-36
 8. Leadership Unternehmensfuehrung [2] pg. 308- 328
 9. Motivation im Unternehmen Unternehmensfuehrung [2] pg. 235- 245
 10. Organisationsformen des Unternehmens Unternehmensfuehrung [2] pg. 192- 220
 11. Corporate entrepreneurship Unternehmensfuehrung [4] pg. 197- 214
 12. Risikobewertung im Unternehmen Unternehmensfuehrung [1] pg. 299- 310

Bibliografie

 1. Hungenberg, Harald (2006): Strategisches Management in Unternehmen : Ziele-ProzesseVerfahren, Gabler, Wiesbaden.
 2. Hungenberg, Harald; Wulf, Torsten (2015): Grundlagen der Unternehmensführung, Gabler, Wiesbaden.
 3. Tanţau, A.D. (2003): Strategisches Management, Editura Economică, Bucureşti.
 4. Fueglistaler, Urs; Müller, Christoph; Vollery, Thierry (2005): Entrepreneurship – Modelle, Umsetzung, Perspektiven – Mit Fallbeispielen aus Deutshland, Österrreich und der Schweitz, Gabler, Wiesbaden.

Taxe de scolarizare

Taxa de înscriere la concursul de admitere este unică, indiferent de numărul opţiunilor exprimate de candidat pentru domeniul ales:

 • pentru candidaţii proveniţi din România şi din alte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene taxa de înscriere este de 200 lei;
 • pentru candidaţii proveniţi din state care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană taxa de înscriere este de 300 euro.

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018 este de 4.000 lei/an pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene. Pentru cetăţenii străini, alţii decât cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, sau cetăţenii români cu rezidenţă permanentă în străinătate, taxa de şcolarizare este de 300 euro/lună, respectiv 2.700 euro/an.

Jumătate din taxa anuală de şcolarizare, care confirmă admiterea pe locurile de la taxă, se plăteşte exclusiv la casieriile ASE (nu prin ordin de plată, mandat poştal etc.).

După afişarea rezultatelor finale, se încheie contract de studii cu candidaţii declaraţi admişi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în conformitate au Anexa A şi cu prevederile Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat.

Apasa aici pentru lista completa a programelor de Masterat din cadrul Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Modalitati prin care se poate face plata taxelor de scolarizare

 • Card Bancar

  Se poate folosi orice card bancar BRD sau BCR emis in parteneriat cu ASE.

 • Cu numerar

  La casieriile ASE sau la ghiseele din orice Agentie bancara BRD sau BCR

 • Ordin de plata

  Transfer bancar catre contul RO59BRDE445SV36571854450 BRD agenţia ASE - cod fiscal 4433775 - Academia de Studii Economice din Bucureşti

Contact

Pentru orice nelamurire iti stam la dispozitie. Scrie-ne un mesaj si te asiguram ca iti vom raspunde cat de repede putem.